04-100 барботаж 0,5 плёнка - 3D model by kseniya (@kseniya) [747b560] - Sketchfab