C-4 Detonator Remote - 3D model by stevakoboy (@stevakoboy) [e9f2376] - Sketchfab