Game model of VSS "Vintorez" - 3D model by alexeybogdanov (@alexeybogdanov) [86d8bbe] - Sketchfab