Hitachi 20 x 20 Option 2 - 3D model by HatchExhibits (@HatchExhibits) [b5f8933] - Sketchfab