Hitachi 20x20 Option 3 - 3D model by HatchExhibits (@HatchExhibits) [366b7bf] - Sketchfab