Shamrock Wrench - 3D model by Marv (@marv) [0f21305] - Sketchfab