Stylized Stool - Buy Royalty Free 3D model by gabshega (@gabshega) [04bb69a] - Sketchfab Store