TIE Interceptor - 3D model by JohnHoagland (@JohnHoagland) [9uhRTo8] - Sketchfab