Vote - 3D model by Thomas Flynn (@nebulousflynn) [704eb06] - Sketchfab