Avatar of pigart
 • Blender
 • Photoshop
 • ZBrush
Avatar of TheCGCy
 • 3D-Coat
 • Blender
 • Maya
Avatar of pepezilla59
 • 3ds Max
 • Maya
 • Mudbox
Avatar of mestaty
 • Blender
 • Maya
 • Photoshop
Avatar of Sketchfab
 • 3D-Coat
 • 3D Reconstruction
 • 3ds Max
Avatar of cimec
 • 3D Reconstruction
 • Photogrammetry
 • Photoshop
Avatar of hec
 • 3D Reconstruction
 • Maya
 • Photoshop