Ho Chi Minh

Bác sĩ Phương Trần Là một trong những bác sĩ tạo hình mũi chuyên sâu tại Việt Nam