München, Germany
Hobbyst artist. Astronomy student. Story writer.