Avatar of Nguyễn Văn Trung
12 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội