• Dong Ho Duck - Vịt Dân Gian Đông Hồ
  • Dong Ho Buffalo - Trâu Dân Gian Đông Hồ
  • Dong Ho Carp - Cá chép dân gian Đông Hồ
  • Dong Ho Toad - Cóc Dân Gian Đông Hồ
  • Dong Ho Rooster - Gà Dân Gian Đông Hồ
  • Dong Ho Rat - Chuột Dân Gian Đông Hồ
  • Dong Ho Pig - Lợn Dân Gian Đông Hồ