Dr.Mysh - 3D model by NikitaKhrushch (@NikitaKhrushch) [0529e35] - Sketchfab