Mir Station with Soyuz and Progress docked - 3D model by tashtego (@tashtego) [bd6ac08] - Sketchfab