Pokeball - 3D model by Jevgeny Seiler (@ndrakey) [bf97126] - Sketchfab