Venera 12-14 - 3D model by tashtego (@tashtego) [8dabffd] - Sketchfab