Nhà Sáng Chế - "The Inventor" event

3

tất cả những thứ đã từng mang vào event NCS giờ sẽ để vào đây.

Thứ tự sắp xếp :

1. M4A1 CiTaS

2. Hook of Separation

3. Silver Soul Tonfa

4. Raging Bull Blaster

5. M82A2 Light Terror

6. Barret 98B Alien Hunter

7. KSG15 Silver Bolt

8. MG3 Roswell

9. Thompson Volt

10. Scar Light Immobilizer

11. AK47 Fallen

No results