Avatar of 69vndnet
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam