Provo, Utah

senior animation student at Utah Valley University