Avatar of Yannu
Tokyo, Japan

I love Japanese anime