Hồ Chí Minh, Việt Nam

3D Artist , Hồ Chí Minh, Việt Nam , HandPainting