arqueoxarxa.cat/Muse...

● Al bell mig de l’Empordà, s’emplaça el que s’ha considerat el jaciment més gran de Catalunya. El poblat de Puig de Sant Andreu va ser la capital de la tribu ibèrica que els autors antics van anomenar indigets, i on es pot seguir l’evolució des de les ocupacions preibèriques fins a l'inici de la romanització.

● En medio del Empordà, se emplaza el que se ha considerado el yacimiento más grande de Cataluña. El poblado de Puig de Sant Andreu fue la capital de la tribu ibérica que los autores antiguos nombraron indiketes, y donde se puede seguir la evaluación desde las ocupaciones preibéricas hasta inicios de la romanización.

● Dab in the heart of the Empordà sits what is regarded as Catalonia's largest archaeological site. The Puig de Sant Andreu settlement was the capital of the Iberian tribe the ancient authors named Indigetes and lends insight into the village's evolution from pre-Iberian occupation to the onset of Romanisation