Avatar of nguyenluongchinh
Thái Bình, Việt Nam

Tôi là Nguyễn Lương Chính ceo của Máy Cấy Lúa Việt Nam.